Explicarea pe scurt a apocalipsei !

SCHIMBĂRI RADICALE ŞI FUNDAMENTALE ALE RASEI ŞI A SOCIETĂŢII UMANE  ÎN APOCALISPA LUI IOAN

 
 13 siteme sociale de organizare statală 
DENUMIREA FENOMENULUI SOCIAL DIN BIBLIE
Locul MENŢIUNII BIBLICE
CITAREA TEXTULUI APOCALIPSEI
Războaiele mondiale şi foamete  planetară (continentală pe toate continentele)
APARIŢIA SISTEMULUI SOCIAL STATAL-EXISTENŢIAL
Capitolul 6:8
 
8. Şi am văzut: şi iată un cal gălbui; şi numele celui care şedea pe el era Moartea; şi Locuinţa morţilor urma cu el; şi i s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să omoare cu sabie şi cu foamete şi cu moarte şi prin fiarele pământului.
APARIŢIA SISTEMULUI SOCIAL STATAL-EXISTENŢIAL
 
Societatea  existenţială
( nu este fedală, nici socialistă, nici capitalistă, nici democratică,nici republicană ,ici monarhică)
Capitolul 6:15,16
15. Şi împăraţii pământului şi cei mari şi comandanţii şi cei bogaţi şi cei puternici şi orice rob şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor;
16. şi ·spuneau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui care şade pe tron şi de mânia Mielului;
 
Transformarea Democraţiei seculare în Teocraţie scientistă (Statul democratic religios-scietist)
Acest fenoem  va fi planetar dar nu mondial. Va  avea  putere şi autoritatea  maselor în ţările   monoteiste. Creştinism,Iudaism ,Islam.adepţii  credinţei în Dumnezeul-Unic Spiritual  vor crea asemenea state pe tot pământul . Sau regiuni autonome . Dar nu toată omenirea  va  urma exemplul lor nici  forma lor statală.
Capitolul 7:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 
vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor“.
4. Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi din fiecare seminţie a fiilor lui Israel:
5. din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
6. din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
7. din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
8. din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii pecetluiţi.
Mulţimea în haine albe
9. După acestea am văzut: şi iată o mulţime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din orice naţiune şi seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, şi cu ramuri de palmier în mâinile lor.
10. Şi ·strigau cu glas tare, spunând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe tron, şi a Mielului!“
11. Şi toţi îngerii stăteau în jurul tronului şi al bătrânilor şi al celor patru făpturi vii; şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu,
12. spunând: „Amin! Binecuvântarea şi gloria şi înţelepciunea şi mulţumirea şi onoarea şi puterea şi tăria fie a Dumnezeului nostru, în vecii vecilor! Amin “.
 
Dispariţia Statului Secular cu Capitalism Sălbatic şi a formelor de exploatare feudală  sălbatecă ( Feudalism Întunecat) Adepţii cred că  toate resursele  planetei  şi toate formele de viaţă de pe proprietăţile lor   sunt proprietatea lor, li se cuvin pentru consum discreţional şi confort individual şi colectiv.Distrug ecosistemul şi practică  pe scară largă poluarea mediului.
Capitolul 9:3,4,5,6,10
 
3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ; şi li s-a dat putere, cum au putere scorpionii pământului;
4. şi li s-a spus să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor:
5. şi li s-a dat să nu-i ucidă, ci să fie chinuiţi cinci luni; şi chinul lor este asemenea chinului de scorpion, când îl înţeapă pe un om.
6. Şi, în zilele acelea, oamenii vor căuta moartea şi nicidecum n-o vor găsi; şi vor dori să moară şi moartea va fugi de ei.
10. şi ·aveau cozi, asemenea scorpionilor, şi ace; şi puterea lor era în cozile lor, ca să-i vatăme pe oameni cinci luni.
FENOMENUL REVOLUŢIEI
 
TEOCRATICE  DEMOCRATIC_SCIENTISTĂ
Ca alternativă la toate celelalte sisteme sociale de  guvernare şi  existenţă socială a speciei umane.
Capitolul 10:7,11
 
7. ci, în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când va suna din trâmbiţă, va fi împlinită şi taina lui Dumnezeu, după cum a făcut El cunoscut Evanghelia robilor Săi, profeţii.
 
11. Şi el mi-a spus: „Trebuie să profeţeşti din nou despre popoare şi naţiuni şi limbi şi mulţi împăraţi“.
 
CONTRAREVOLUŢIA STATULUI  LAIC  SECULAR –CORPORATIST  (SOCIETATEA DE CONSMUM  GLOBALIZATĂ)
Capitolul 11:9,10
 
9. Şi unii din popoare şi seminţii şi limbi şi naţiuni ·vor vedea trupurile lor moarte trei zile şi jumătate şi nu ·vor îngădui ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt.
10. Şi cei care locuiesc pe pământ se vor bucura de ei şi vor fi plini de veselie; şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceştia, cei doi profeţi, îi chinuiau pe cei care locuiesc pe pământ.
 
INSTAURAREA  LA NIVEL MONDIAL PLANETAR  A SISTEMULUI SOCIAL UMAN TEOCRATIC-SCIENTISC
ÎNĂBUŞIREA  VIOLENTĂ A REVOLTELOR  şi A ULTIMEI REZISTENŢE A STATULUI  SECULAR-CORPORATIST
 
A DEMOCRAŢIEI  LAICE_COORPORATISTE
(Societatea de Consum  Globalizată,fără identitate,rasială, nici nţională.nici religioasă,nici ştinţifică)
Capitolul 11:11,18
 
15. Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi au fost glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi în vecii vecilor“.
18. Şi naţiunile s-au mâniat; şi a venit mânia Ta şi timpul să fie judecaţi cei morţi şi să dai răsplata robilor Tăi, profeţii, şi sfinţilor şi celor care se tem de Numele Tău, celor mici şi celor mari, şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul!“
 
REAPARIŢIA  STATULUI  SCLAVAGIST –EUGENIST COLECTIVIST în formă modernă  un fel de BOLŞEVISM-NAZISM-INCHIZIŢIE CA IDEOLOGIE ŞI  INSTITUŢIIE STATALE
 
ACEASTĂ FORMĂ  DETESTATĂ DE OAMENI DIN VREMURI STRĂVECHI, REVINE  CA O FALSĂ SOLUŢIE  LA LUPTA ÎNTRE
 
CELE DOI NOI FORME SOCIALE ŞI STATALE.
REPRIMAREA VIOLENTĂ CU ATROCITĂŢI ŞI CRUZIMI ÎN MASĂ, A  FOSRMEI STATLE A DEMOCTRAŢIEI  TEOCRATICE_SCIENTISTĂ ,DAR ŞI  STALUI  LAIC-COORPORATISM ( SOCIEtATE DE CONSUM  GLOBALIZATĂ)
Capitolul 13:4,5,6,7,8,
 
4. Şi s-au închinat balaurului, pentru că i-a dat fiarei autoritatea; şi s-au închinat fiarei, spunând: „Cine este asemenea fiarei şi cine poate lupta împotriva ei?“
5. Şi i s-a dat o gură, care vorbea lucruri mari şi hule; şi i s-a dat autoritate să lucreze patruzeci şi două de luni.
6. Şi şi-a deschis gura pentru hule împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească Numele Lui şi cortul Lui şi[+] pe cei care locuiesc în cer.
7. Şi i s-a dat să lupte împotriva sfinţilor şi să-i învingă; şi i s-a dat autoritate peste orice seminţie şi popor şi limbă şi naţiune;
8. şi i se vor închina toţi aceia care locuiesc pe pământ, al căror nume nu a fost scrisde la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.
9. Dacă are cineva urechi, să audă!
SOCIETATEA STATALĂ LEADERISTĂ_ANTICRISTICĂ
 
INSTAURAREA SOCIETĂŢII STATALE ANTICRISTICE
 NAZISTĂ_BOLŞEVICĂ-SCLAVAGISTĂ ,bazată pe teroare,friscă şi atrocităţi în masă,ignoranţă, rasism, o formă de religiozistate sălbatcă. Cu un  grad  ridicat (îndestulat)  şi controlat, de  bunăstare a  societăţii de consum.
Capitolul 13:12,1,3,1,4,15,16,17,18
 
12. Şi ea exercită toată autoritatea primei fiare în faţa ei; şi face ca pământul şi cei care locuiesc pe el să se închine primei fiare, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Şi face semne mari, încât face să se coboare chiar foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor.
14. Şi îi înşală pe cei care locuiesc pe pământ din cauza semnelor care i s-a dat să le facă înaintea fiarei, spunându-le celor care locuiesc pe pământ să-i facă un chip fiarei, care are rana de sabie şi a rămas în viaţă.
15. Şi i s-a dat să dea suflare chipului fiarei, încât chipul fiarei să şi vorbească şi să facă să fie ucişi toţi cei care nu se vor închina chipului fiarei.
16. Şi face ca tuturor, celor mici şi celor mari, şi celor bogaţi şi celor săraci, şi celor liberi şi celor robi, să li se dea un semn pe mâna lor dreaptă sau pe fruntea lor;
17. şi ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, dacă nu are semnul, numele fiarei sau numărul numelui ei.
18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, pentru că este număr de om; şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi urmează să se ridice din Adânc şi să meargă[+]la pieire; şi cei care locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise[+] de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor minuna văzând fiara că era, dar nu este, şi va veni[+].
SOCIETATEA STATALĂ LEADERISTĂ_ANTICRISTICĂ
SFÂRŞITUL SOCIETĂŢII LAICE-COORPORATISTE (SFÂRŞITUL SOCIETĂŢII DE CONSUM ŞI A GLOBALISMULUI)
 
INSTAURAREA PRIMITIVISMULUI BRUTAL
CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE VOR EŞUA ŞI VOR DA PUTEREA  UNI LEADER)CONDUCĂTOR) care nu va fi nici monarhist,nici republican .Ci un  un leaderist existenţial ecogentrist. Va fi fi Anti-Pater
Anti-Dumnezeu şi ANTI-REGNUM (Orice specie vie).
Va considera  că Universul există pentr el, pentru a-l satisface pe el şi nevoile lui. Că resursele plnetei, cu toate formele de viaţă sun inferioare  lui şi există pentru a servi necesităţile lui.
Capitolul 17:11,12,13,
 
10. Şi sunt şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt nu a venit încă; iar când va veni, trebuie să rămână puţin.
11. Şi fiara care era şi nu este, ea, de asemenea, este un al optulea şi este dintre cei şapte şi merge la pieire.
12. Şi cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţie, ci primesc autoritate, ca împăraţi, un ceas împreună cu fiara.
13. Aceştia sunt într-un gând şi îi dau puterea şi autoritatea lor fiarei.
 
 
 
ÎNCEPUTUL HOLOCAUSTULUI  NANIT (NANOTEHNOLOGIC)  ÎMPOTRIVA  SOCIETĂŢII STATATLE LAICE_COORPORATISTE.
(adepţii ,oameii adepţi ai democraţiei laice de consum  globalizate vor fi exterminaţi de
Antihrist şi societatea lui Leaderistă anti-pater anti-regn.
Fiindcă vor fi consideraţi specie decadentă, fără valori naţionale,religioase şi nici cunoştinţe ştiinţifice. Nefiind apţi  să exercite mai multe meserii diferite. Aşa vor fi consideraţi intutili şi incomozi. Indiferent de naţiune ,rasă şi religie.Va fi un holocaust  planetar  probabi cu arme   de exterminare în masă termo-radiante  sau    viruşi  nanotehnologici care atacă anumite coduri gentetice.
Adică nu toţi oamenii expuşi la virus  vor  fi  exterminaţi
 
Capitolul 17:15,16
 
15. Şi ·mi-a spus: „Apele pe care le-ai văzut, unde şade curva, sunt popoare şi mulţimi şi naţiuni şi limbi.
16. Şi cele zece coarne, pe care le-ai văzut, şi fiara, aceştia o vor urî pe curvă şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi pe ea o vor arde în foc;
17. pentru că Dumnezeu a pus în inimile lor să împlinească gândul Său şi să împlinească unul şi acelaşi gând şi să dea împărăţia lor fiarei, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu
Dispariţia societăţii umane  şi a statului laic-corporatist  (bazat excusiv pe  consum-comerţ şi globalism)
Capitolul 18
 
9. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi au trăit în lux cu ea, vor plânge şi se vor jeli pentru ea, când vor vedea fumul arderii ei,
10. stând departe, de teama chinului ei, spunând: „Vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare! pentru că într-un singur ceas ţi-a venit judecata!“
11. Şi negustorii pământului ·vor plânge şi ·se vor întrista pentru ea, pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa:
15. Negustorii acestor lucruri, care s-au îmbogăţit prin ea, vor sta departe, de teama chinului ei, plângând şi întristându-se
16. şi spunând: „Vai, vai, cetatea cea mare, cea îmbrăcată cu in subţire şi purpură şi stacojiu, şi împodobită cu aur şi pietre preţioase şi perle!
17. pentru că într-un singur ceas a fost pustiită o bogăţie aşa de mare. Şi orice cârmaci, şi oricine călătoreşte pe mare spre vreun loc, şi marinarii, şi toţi cei care lucrează pe mare stăteau departe
18. şi, văzând fumul arderii ei, strigau spunând: «Care cetate este asemenea cetăţii celei mari?»
INSTAURAREA DEFINITIVĂ
 LA NIVEL MONDIAL A TEOCRAŢIEI SCIENTISTĂ
 
.Va învia  spiritualitatea iudaică-creştină-musulmană şi toate  ştiinţele şi tehnologiile care le cunoaştem şi cele  care vor fi desoperite în viitor. Înr-un mediu ostil pe o planetă
 
 
 Reînviată artificial pe  bază de tehnologii nanite şi conceptrinice  nanotehnologie (viaţă şi inteligienţă vie-artificială).Pe un pământ  fără ziuă,fără noapte, fără mări, fără oceane, fără râuri şi fără lună.
Cu trei specii umanoide (hominizi) oamenii, mutanţi şi  specii artificaiale  naniţi ;şi a treia specie damnaţii
Degeneraţii speciei umane.
 
În noul cer şi noul pământ    vor fi condiţii extreme  la poli
 Va fi  frig  extrem  glaciar şi nopate permanentă.  Iar la ecuator  o arşitţă extremă provocată  de  lovitura unui asteroid. Care a ajuns  în fântâna adâncului , adică  în manta aproape de nucleu.
 
Ceea ce va face zona  instabilă cu lavă,  gaze  vulcanise şi erupţii. Se pare că damaţii  vor fi aruncaţi în acest cuptor , unde vor suferi o mutaţie  genetică sau şi-o vor provoca ca să reziste  chinurilor  veşnice şi să rspire o  astmosferă bogată în azot,sulf şi metan.
 
Zonele tropicale şi temperate vor menţine  şi în viitor  viaţa pe Tera, specia umană şi toate formele de viaţă cunoscute de noi acum. Specii care există  pe Pământ  de milioane de ani.
 
 
 
Omenirea  va avea un SANCTUAR EXTRATERESTRU, un fel de BUNKER REFUGIU FLOTABIL (care poate gravita  în spaţiu cosmic)  şi construit  din ceva  ce seamănă cu   noile tehnologii descoperite recent  OŢELUL CARBONIC TRANSPARENT
Care imită sticla şi cristalul (inclusiv pietrele semipreţioase) Şi rezistă  la seisme de pe  10-72 grade richter  şi la temperaturi extreme  de   –
Capitolul 21:1,3,4,5,6,
 
1. Şi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi trecuseră; şi marea nu mai ·era.Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în frigul, întunerecul de afară, unde va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor. (În original  apare  acest verset  care  este regăsit în Matei 8:12 şi matei 13:42,50 )
3. Şi am auzit din cer un glas puternic, spunând: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Său, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei, Dumnezeul lor.
4. Şi El va şterge orice lacrimă din ochii lor; şi moarte nu va mai fi, nici întristare, nici strigăt, nici chin nu va mai fi, pentru că cele dintâi au trecut“.
5. Şi Cel care ·şedea pe tron a spus: „Iată, Eu fac toate noi“. Şi a spus: „Scrie, pentru că aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate “.
6. Şi mi-a spus: „S-a împlinit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close